سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاطرات جالب وشیرین وخواندنی

مسلمانان میانمار دردریایی بی رحمی وقساوت بودائیان جاهل ومتعصب

مسلمانان میانمار دردریایی از حیرت وگرفتاری

       درمیانمار قتل عام جریان دارد ،به ناموس مسلمانان درمیان جمع اجبارا تجاوز میشوند ، کودکان بی گناه را درروی آتش کباب می کنند ، واستخوان های نازک شان را می شکنند ودرجلو چشمان مادران قطعه قطعه می سازند وخانه وکاشانه شان را به آتش می کشند واز هیچ جنایاتی دریغ نمی ورزند .

ازاین سو ،سران کشورهای اسلامی به راحت دارند تماشا میکنند ، که گویا گوشهای شان ازشنیدن این حقیقت کرند وصحنه های خونین برای دیدار شان شطرنجی ظاهر می شوند ،وشاید وقائع رقت باربرمه ، دردلهای آنان بی اثرباشند ؟! چرا ؟ چون بعضی این مسلمانان کارهای کرده اند که آدم خجالت می کشد که بودایها یی برمه را محکوم کند !

زیرا : صحنه های خونین یمن ،سوریه ، افغانستان ،عراق و.. دارند بافریاد شهادت می دهند که این مسلمانان نیزدردرنده گی گرگ اند ، هزاران را می کشند ،بکودکان رحم نمی کنند ،به زنان تجاوز مینمایند ، آدمهارا می سوزانند ،به همکیشان بمب میرزند ،دختران وزنان را به اسارت می برند .

 این امورباعث شده که خون مسلمان محترم نباشد وکشتار کودکان ،رقت ها را برنیانگیزد ، برمظلومیت این ها، کسی تأسف نخورد .   

   اگربودائیان برمه، به گاو های جنگل استرالیا حمله می کردند و بیست هزار گاورا قتل عام می کردند آیا کشورهای دنیا این گونه ساکت می ماندند و مراکز دفاع از حیوانات برای جلوگیری از این کشتار اقدامی نمی نمودند ؟!!

اگر این کشتار بی رحمانه به سک های انگلیس واقع می شد ،جهان این گونه بی تفاوت می نشستند و تماشا می کردند ؟؟!!

درایران چندی پیش سک های ویل گرد را می کشتند فریاد ،ناله ازهر سو ،به آسمان می رسید ،حتی برخی دلسوزانه اشک ماتم دراین واقعه چکاندند و بغض های گلوگیر، حنجره هارا می فشردند .

اما سیاستهای شیطانی ،با بوجود آوردن داعش ،طالبان ، القاعده و کشتار بی رحمانه یمن و.. غیر مسلمانان را از ما متنفر ساخته و مسلمانان را بی رحم وجدا نموده اند ،دیگر مسلمانان بی رحمانه همدیگر را میدرند ،کودکان بی گناه را سرمی برند و نوامس را با افتخار هتک می کنند ، زندگی و خانه های همدیگر را به خاکستر مبدل می سازند .

چند نفرچوپان برای اینکه کنار هم باشند ،گوسفندان شان را با هم به چرا گاه می برند وقتی گوسفندان به چرا مشغول می شوند ، چوپان ها به گفتگو می پردازند وجالب اینکه : این رفاقت صمیمانه وگفتگویی شبانه به نزاع و جنگ میان آن ها منجر می شود ، بقول معروف ،دردعوا که حلوا پخش نمی کنند ، بلکه دشنام وفحش و کتک ودرد ،ضربت، جراحت ،کینه و عداوت به همدیگر نثار می کنند ،با خستگی واندوه از هم جدا گشته به یاد وظیفه می افتند که آفتاب دارد غروب می کند وشب دارد نزدیک می شود ،به سرعت به سمت گوسفندان می شتابند ولی متأسفانه گرگ های گرسنه حمله کرده اند گوسفندان پراکنده و برخی طعمه گرگ یا دربیابان گم کشته اند .

این مثال ناقابل بیان گرحالات سران کشورهای اسلامی است ، که الان درد ورنج مسلمان میانمار را درک نمی کنند و اشک چشمان کودکان یمن را نی بینند و ناله مردم هزاره افغانستان دلهارا بدرد نمی آورند .استاد محمدزکی ورس بامیان درگذشت + ورس بامیان درسوک حضرت استاد مح

استاد محمدزکی ورس بامیان درگذشت بسم الله الرحمن الرحیم 

کل من علیها فان ، با کمال تأسف و تأثر اطلاع پیداکردم که حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب استاد محمدذکی شیوقل ورس درجوارکریمه اهلبیت علیها السلام، درگذشته است .

حضرت استادزکی پس ازسالها مجاهدت وفعالیت علمی درشیوقل ورس که درآن زمان تشنه گان معارف اهلبیت علیهم السلام دنبال سقامی گشتند که ناگهان این روحانی پرهیزکار،فعال وجوان ازجوارمرقدساقی کوثر با کوله بار از آب حیات علمی آل محمد صلی الله علیهم اجمعین وارد این دیار می گردد ، شاگردان زیادی دورشمع وجود این استاد فرزانه گردهم میایند ،ولی متأسفانه فقدان امکانات باعث می شود که جایگاهی مشخصی برای تدریس وتدرس نباشند ، استاد وشاگردان همواره درمشقت برای امر باشند .

تااینکه : درسالهای بعد ازانقلاب استاد با دست خالی و امکانات اقل برای تأسیس یک مدرسه علمیه اقدام نمایند ، که اخلاص و مجاهدت ونفوذ مردمی ایشان باعث می شود که این امرمبارک تحقق پیدا کند واین درخت آرزویی دیرینه استاد ببار بینیشیند ،دریک بیابان عام ،مدرسه علمیه را ایجاد می نماید .

که با تأسیس مدرسه فرزندان دوستداران اهلبیت پروانه وار به این مدرسه سرازیر میگردند .

بهرحال استاد محمدزکی ! عمرپربرکت خودرا یکسره صرف تدریس و تربیت طلاب و ترویج معارف آل رسول (ص) نمود.

این جانب ضائعه درگذشت این عالم بی ریا و پارسا وکم توقع را به عموم مردم ورس و شیوقل ، مخصوصا به شاگردان وعلاقه مندان و بیت مکرم شان تسلیت عرض میدارمشیعه ها ی افغانستان و شیعیان ایران ، جمهوری اسلامی ایران و اهل س

https://t.me/abdolrahimehsani

این جهان کوه است وفعل ما ندا ** سوی ما آرد نداهارا صدا . ، 

      امروز  ودیروز شیعیان افغانستان دست به سویی ارکان جمهوری اسلامی ایران  دراز کرده اند و با زبان قال وزبان حال وزبان عمل هماره  اصراردارند که که ما با هم یکی هستیم و ماازشما اییم و جان نثار بوده ایم و جان نثاری می کنیم ! آزمون ها گذشته ،شهادت شهدایی ما و جان فشانی بزرگانی ما ،لاله های بوجود آمده ازرنگینی خون های ما ،همه وهمه دریک امر گواهی میدهند  ولی آزمونها ی گذشته تا کنون بدرستی مورد قبول واقع نگردیده اند  و حتی نمراتی عالی هم اگر آورده اند  غیر مجاز می شمارند و توجیهی کریمانه معطف نمی دارند .

        وعجیب تر این است که  جمهوری اسلامی همان اصرارو همان زبان وقال ومقال را دربرابراهل سنت دنیا دارند وچندین دهه هماره فریاد وحدت سرمیدهندو با مال وکمال آزمونی پس از آزمون  میدهند ودرمراکزمختلف چون فلسطین ،  سوریه ، مصر، بدخشان ودره پنچ شیرو.... صادقانه کارمی کنند و دررسانه ها اهانت  به ساحت ام المؤمین عائشه  و بی ادبی دربرابر خلفاء سه گانه را تحریم می کنند وبا این اوصاف بازم این برادران ناراضی نمرات عالی را نادیده می گیرند و به اخلاص وصفا بی توجهی می نمایند وخیلی سنگ دل و بی عاطفه اند که دربرابر نیکی ها واحسان ها درصدد توطئه و دشمنی برخواسته اند  اگر گاهی خجالت می کشند که این همه صداقت وکرامت را نادیده  گرفته وبدان سو  تیرهایشان را پرتاب کنند ، پس روی شمشیر را به سویی یمن و گاهی به سویی شیعیان عراق و گاهی هم شیعیان مظلوم افغانستان وپاکستان می گیرند و این هارا چون شیعه هستند به سلاخ می برند و ازخون این ها دارند زمین را رنگین می کنند ،

خیال می کنند که کشتن این شیعیان دل ایران بدرد میاورد و رنج سنگین براین ها وارد می کنند و گمان دارند که شیعان یک تولی دارند که یکدیگر چون جان شیرین دوست دارند و درغم ودردهم شریکند .


طالبان گروهی وهابی + غفلت اهل تسنن ازوهابیت + فرق طالبان با اهل

توسل به مردگان در قرآن

آیا آیه‌ای در قرآن کریم در باره جواز توسل به مردگان وجود دارد؟

توضیح سؤال:

در مبحث توسل در فهرست پرسش های شیعه متوسل شدن برادران یوسف به حضرت یعقوب و توسل به شخص پیامبر اسلام هر دو مورد به استناد قرآن در زمانی اتفاق افتاده که آن پیامبران حیات ظاهری داشتند و هنوز رحلت نکرده بودند ؛ لذا به دنبال آیه ای می‌گردم که توسل به مرده در آن به نوعی مطرح شده باشد .

لطفا پاسخ دهید.
پاسخ اول:
آیه 64 سوره نساء، شامل توسل بعد از رحلت پیامبر (ص) نیز می‌شود:

آیه ذیل یکی از آیاتی است که در باره توسل به رسول خدا صلی الله علیه وآله وارد شده وعلمای شیعه واهل سنت به آن استناد کرده اند:

وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحیماً

اگر ایشان وقتی به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند ورسول خدا هم برای ایشان طلب بخشایش کند به تحقیق خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت.

رفتن به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله برای طلب بخشایش در این آیه عام است ؛ شامل حیات ایشان و بعد از مرگ ظاهری می شود .

علمای اهل تسنن در مورد این آیه کلمات بسیار جالبی دارند. نووی در بحث زیارت رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌نویسد:

ثم یرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله علیه وسلم ویتوسل به فی حق نفسه ویستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أحسن ما یقول ما حکاه الماوردی والقاضی أبو الطیب وسائر أصحابنا عن العتبی مستحسنین له قال ( کنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله علیه وسلم فجاء أعرابی فقال السلام علیک یا رسول الله سمعت الله یقول ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما ) وقد جئتک مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک إلى ربی ثم أنشأ یقول

یا خیر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم

نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم

ثم انصرف فحملتنی عینای فرأیت النبی صلى الله علیه وسلم فی النوم فقال یا عتبى الحق الاعرابی فبشره بان الله تعالى قد غفر له )

سپس به جایگاه اولیه در مقابل صورت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم باز گشته وبه وی توسل کند در حق خودش و از وی طلب شفاعت در نزد خدا بنماید.

از بهترین کلمات آنچه است که ماوردی وقاضی ابو الطیب ودیگر اصحاب ما از عتبی نقل کرده وآن را نیکو شمرده اندکه گفت : نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بودم که بیابانگردی آمد وگفت سلام بر تو ای رسول خدا . از خداوند شنیدم( کلام خدا در قرآن) که اگر ایشان وقتی به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند ورسول خدا هم برای ایشان طلب بخشایش کند به تحقیق خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت . ومن به نزد تو آمدم واز گناه خود طلب بخشش کرده و تو را شفیع نزد پروردگارم قرار می دهم .سپس این شعر را خواند که

ای بهترین کسی که دربهترین جایگاه دفن شده است که ازبوی خوش آنجاهمه جابوی خوش گرفته است .

جانم فدای قبری که تو ساکن آن هستی که در آن اسوه کامل در عفت وجود وکرم مدفون است

سپس بازگشت . پس چشمانم سنگین شده در خواب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم را دیدم پس فرمودند که ای عتبی به سراغ اعرابی برو و به او بشارت بده که خداوند گناهان او را آمرزید.

المجموع - محیى الدین النووی - ج 8 - ص 274

دمیاطی نیز می‌نویسد:

ثم بعد زیارة الشیخین یذهب للسلام على السیدة فاطمة رضی الله عنها فی بیتها الذی داخل المقصورة للقول بأنها مدفونة هناک ، والراجح أنها فی البقیع فیقول : السلام علیک یا بنت المصطفى ... ویتوسل بها إلى أبیها ( ص ) . ثم یرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه الشریف ، فیقول : الحمد لله رب العالمین . اللهم صل على سیدنا محمد ، وعلى آل سیدنا محمد . السلام علیک یا سیدی یا رسول الله . إن الله تعالى أنزل علیک کتابا صادقا ، قال فیه : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما) وقد جئتک مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک إلى ربی .

بعد از زیارت ابو بکر و عمر برای سلام به فاطمه زهرا به بیت وی که در داخل ضریح است می روی چون بنا بر قولی در آنجا مدفون است ولی قول برتر آن است که در بقیع دفن است .پس می گویی سلام بر تو ای دختر رسول برگزیده ...پس به وسیله وی بر پدرش توسل می جویی سپس به همان جای اول & در روبروی صورت شریف- بازگشته می گویی الحمد لله رب العالمین خدایا بر سرور ما محمد وبر آل وی درود فرست . سلام بر تو ای رسول خدا. خداوند به درستی بر تو کتاب خود را نازل کرد که در آن گفت :

که اگر ایشان وقتی به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند ورسول خدا هم برای ایشان طلب بخشایش کند به تحقیق خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت (آیه 64 نساء) پس من به نزد تو آمده ام در حالیکه از گناهانم طلب بخشایش می کنم واز تو طلب شفاعت به نزد خداوند می کنم .

إعانة الطالبین - البکری الدمیاطی - ج 2 - ص 357

ثم تأتى القبر فتولی ظهرک القبلة وتستقبل وسطه وتقول السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ... اللهم انک قلت وقولک الحق ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما ) وقد اتیتک مستغفرا من ذنوبی ، مستشفعا بک إلى ربی ... ثم یتقدم قلیلا ویقول السلام علیک یا أبا بکر.

سپس به نزد قبر رفته پس پشت خود را به سمت قبله می کنی ورو به سمت قبر ومی گویی سلام بر تو ای پیغمبر ورحمت خدا و برکات وی ....خداوندا تو گفته ای وکلامت درست است که اگر ایشان وقتی به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند ورسول خدا هم برای ایشان طلب بخشایش کند به تحقیق خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت (آیه 64 نساء).بدرستیکه من به نزد تو آمده ام در حالیکه از گناهانم طلب بخشایش می کنم و از تو می خواهم که در نزد پروردگارم شفیع من باشی ...سپس کمی جلوتر رفته ومی گویی سلام بر تو ای ابو بکر ...

المغنی - عبد الله بن قدامه - ج 3 - ص 590 - 591

همانطور که مطرح شد حتی اهل سنت از این آیه چنین فهمیده اند که می توان از رسول خدا چه در حال حیات ظاهری و چه بعد از آن طلب شفاعت نمود .
پاسخ دوم:
انبیا وشهدا زنده هستند:

پاسخ شما را به نحو دیگری بیان می کنیم : آیا انبیای الهی مرده اند؟ وآیا ائمه ما مرده اند ؟

به اعتقاد شیعه واهل سنت، انبیاء الهی زنده هستند و شهدا نیز طبق آیه قرآن زنده هستند، پس توسل به آنها توسل به یک انسان زنده است نه توسل به مرده.

آلوسی در باره حیات انبیاء علیهم السلام می‌نویسد:

أما حیاة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام الحیاة البرزخیة التی هی فوق حیاة الشهداء الذین قال الله تعالى فیهم بَل أحیَاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ فأمر ثابت بالأحادیث الصحیحة.

حیات انبیا علیهم السلام حیاتی است برزخی وبرتر از حیات شهداست که خداوند متعال در مورد ایشان فرموده است که ایشان زنده اند نزد پرورگارشان روزی داده می شوند . پس این امر مطلبی ثابت شده با روایات صحیح است

الآیات البینات فی عدم سماع الأموات ج1/ص39 للآلوسی النعمان بن محمود

ومن ثم قال الإمام السبکی حیاة الأنبیاء والشهداء کحیاتهم فی الدنیا

به همین دلیل امام سبکی گفته است که حیات انبیا و شهدا مانند زندگیشان در دنیاست.

السیرة الحلبیة ج2/ص432

ائمه ما نیز همگی شهید هستند و طبق آیه 169 سوره آل عمران :

ولاتَحسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أموَاتَا بَل أحیَاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ

کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده مپندارید بلکه ایشان زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند .

شارح صحیح بخاری می‌نویسد:

أحدها أن الأنبیاء أفضل من الشهداء والشهداء أحیاء عند ربهم فکذلک الأنبیاء.

یکی از مطالبی که در مورد زندگی انبیا بعد از مرگ گفته شده است این است که انبیا برتر از شهدا هستند و شهدا نزد پروردگارشان زنده اند پس انبیا نیز همینطور.

فتح الباری ج6/ص487

همانطور که گفته شد اهل تسنن اعتقاد دارند که انبیا بعد از مرگ ظاهری در واقع زنده اند .

در منابع اهل سنت نیز روایاتی وجود دارد که حیات برزخی انبیاء را ثابت می‌کند. از جمله در صحیح مسلم نقل شده است که رسول خدا فرمود: در شب معراج موسی را دیدم که در قبرش نماز می‌خواند:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَیْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِیِّ وَسُلَیْمَانَ التَّیْمِیِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَیْتُ وَفِی رِوَایَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی عِنْدَ الْکَثِیبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ

رسول خدا فرمودند که رفتم یا گذشتم بر موسی در شبی که من را به آسمان بردند - در کنار جایی که خاک سرخ زیادی جمع شده بود- واو ایستاده بود و در قبرش نماز می خواند.

صحیح مسلم ج4/ص1845 کتاب الفضائل باب من فضائل موسی علیه السلام

در این زمینه همانطور که نمونه ای از آن نقل شد روایات زیادی حتی در صحیح بخاری ومسلم موجود است وبیهقی عالم مشهور اهل تسنن بعضی از آنها را در کتاب حیاة الأنبیاء بعد وفاتهم «زندگی پیامبران بعد از مرگ ایشان» جمع آوری نموده است .

وچون در قرآن تصریح به جواز توسل به زندگان شده است پس توسل به ائمه وانبیا بعد از رحلت ایشان جایز است .


طالبان گروهی خون خواروهابی + رشیه وهابیت درافغانستان + وهابی ازا

طالبان وهابی ،سلفی ، تکفیری 4

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْمالاً الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً(کهف /103-104)

بگو: «آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه کنم؟» [آنان‏] کسانى‏اند که سعی شان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود خیال می کنند که کار خوب انجام مى‏دهند.

یک روز که قرآن تلاوت می کردم ، به آیات بالا رسیدم ، ناگهان به این فکر افتادم افرادی که در زمان ما به اسم جهاد با مسلمانان می جنگند و مسلمانان را می کشند در قیامت چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ بعضی افراد به خیال اینکه به بهشت می روند ، کمر بندی را به کمر می بندند و آن را در میان گروهی از مسلمانان منفجر می کنند. به این ترتیب هم خود شان می میرند و هم تعدادی از مسلمانان را به کام مرگ می فرستند. آیا واقعا این افراد به بهشت می روند؟ یا به جهنم؟ اگر کسانی که بدست این به اصطلاح مجاهدین, در پیش خدا مسلمان باشند ، آیا قاتلان آن ها به جهنم نمی روند؟ چه کسی از عالم غیب خبر دارد؟ آیا خداوند(جل جلاله) این عذر را از آن ها می پذیرد که ما فکر می کردیم این ها کافرند؟ آیا خداوند (جل شأنه) این عذر را از قاتلان خواهد پذیرفت که : مولوی ها و علمای ما به ما می گفتند: " رافضی ها ، طرفداران حکومت کرزای ، طرفداران حکومت بشار اسد ، طرفداران دولت عراق ، کافرند و قتل شان واجب و هرکس آن ها را بکشد به بهشت می رود"  ؟

اگر این طور باشد ، حتما قاتلان علی مرتضی (کرم الله وجهه) نیز حتما به بهشت می روند؟ خوارج زمان خلیفه چهارم که با بیرحمی مسلمانان را می کشتند ، اکنون در بهشت باشند. آن ها هم علی(کرم الله وجهه) و شیعیان و طرفدارانش را کافر می دانستند و می کشتند. آن چنان که در تواریخ نوشته اند : موقعی که عبد الرحمن بن ملجم مرادی ، علی مرتضی را به قتل رساند ، الله اکبر گفت. خوارج هم خود را بر اساس آیه } وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباد{"شاری" یعنی مجاهد لقب داده بودند و به ایات قرآن شریف استدلال می کردند که علی مرتضی کافر است و هرکس او را کافر نداند ، او هم کافر است؟! امروز چه کسی قادر است و جرئت می کند ، علی مرتضی را کافر بداند؟ اگر امروز به جای اهل سنت و جماعت ، خوارج اکثریت می داشتند ، آیا علی مرتضی را کافر نمی دانستند؟

آیا وقتی خوارج تنها سی سال بعد از رسول الله (صلی الله علیه و سلم) اشتباه کردند در حالی که تعداد زیادی از آن ها از صحابه بودند ، چگونه تکفیری های امروز بعد از چهارده قرن درست فکر می کنند وقتی شیعیان و مسلمانان طرفدار حکومت کرزای ، مسلمانان طرفدار بشار اسد و را کافر می دانند؟!  این در حالی است که در این چهارده قرن تحولات زیادی روی داده و علما با افکار و عقاید مختلفی آمده و رفته اند. حضرت امام اعظم ابو حنیفه (رحمه الله علیه)می گفت : ما اهل قبله را تکفیر نمی کنیم. امام ابو الحسن اشعری هم در موقع مرگش گفت : خدا را شکر می کنم که در عمرم هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نکردم.

آیا آیه شریفه}وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً  { حکم نمی کند ، حد اقل در ریختن خون کسانی که ادعای مسلمانی دارند و نماز می خوانند و روزه می گیرند و ... احتیاط کنیم تا در قیامت دچار جهنم و عذاب ابدی نشویم؟

اما برخی از کسانی که ادعا دارند از اهل سنت و جماعت اند ، برخلاف آیات خدا(جل جلاله) و احادیث صحیح که ما در این وبلاگ موارد زیادی از آن ها را آورده ایم ، مسلمانان را بر اساس برخی احادیث ضعیف و بعضا جعلی یا بر اساس برخی آیات که ربط چندانی ندارد ، تکفیر می کنند و کشتن آن ها را واجب یا سنت می دانند؟! برای کشتن مسلمانان به قاتلان شان بهشت وعده می دهند ، به آن ها کلید بهشت می دهند که به گردن خود آویزان کنند؟!!!!

کی و کجا خدای عز و جل اختیار بهشت و جهنم خود را به آن ها داده است که آن ها کلید بهشت را به بعضی بدهند و بعضی دیگر از مسلمانان را به خیال خود با کشتن و انفجار ، به جهنم بفرستند؟ آن هایی که شهید برهان الدین ربانی و شهید رمضان البوطی و... را کشتند و مسلمانان شیعه را می کشند ، آیا از این نمی ترسند که ممکن است مسلمانان بی گناهی را کشته باشند و به جای بهشت ، برای ابد به جهنم بروند؟ به یادمان باشد ، افراد زنده را همیشه می شود کشت ، اما افراد مرده را هرگز نمی توان زنده کرد. به  یاد مان باشد که اگر مسلمانی را به این خیال که کافر است بکشیم ، وقتی به آن جهان رفتیم هرگز نمی توانیم جبران کنیم. هرگز نمی توانیم به این جهان برگردیم و خطاهای خود را جبران کنیم.

مواظب باشیم ، از کسانی نباشیم که خداوند در باره آن ها خبر می دهد:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْمالاً الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً(کهف /103-104)

بگو: «آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه کنم؟» [آنان‏] کسانى‏اند که سعی شان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود خیال می کنند که کار خوب انجام مى‏دهند.
برچسب‌ها:
شیعیان , رافضی , کافر , ابوحنیفه , سلفی

تاریخ : چهارشنبه هفتم فروردین 1392 | 17:55 | نویسنده : عبد الصدیق | آرشیو نظرات

برادر محمد ابابکر سلام علیکم

نوشته ای آیا تو روافض را هم مسلمان می دانی؟

در جواب باید بگویم ، مطابق سخن خدای متعال در قرآن کریم و احادیث شریف حضرت رسول اص) ، شیعیان مسلمان هستند چون آن ها نماز می خوانند ، روزه می گیرند ، زکات می دهند ، حج می روند و جهاد هم می کنند .

اما سخن خدا

خدای متعال (ج) فرموده است :‌یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ کَذلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّنُوا إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً (نساء: 94)

 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چون در راه خدا سفر مى‏کنید [خوب‏] رسیدگى کنید و به کسى که نزد شما [اظهارِ] اسلام مى‏کند؛ مگویید: «تو مؤمن نیستى» [تا بدین بهانه‏] متاع زندگى دنیا را بجویید، چرا که غنیمتهاى فراوان نزد خداست. قبلاً خودتان [نیز] همین گونه بودید، و خدا بر شما منّت نهاد. پس خوب رسیدگى کنید، که خدا همواره به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.

شیعیان با نماز و  اذان و اعمال دیگر اسلامی که انجام می دهند به ما اظهار اسلام می کنند ، طبق این آیه شریفه ما حق نداریم بخاطر برخی رفتارهای نادرست شان از اسلام خارج بدانیم و گرنه سخن خدا را زیر پا گذاشته ایم که فرموده : وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً

اما سخن پیامبر

16266- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ عَلَىِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَاسَرْجِسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا یَعْلَى بْنُ عُبَیْدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى ظَبْیَانَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- سَرِیَّةً إِلَى الْحُرُقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا فَأَدْرَکْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشِینَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَعَرَضَ فِى نَفْسِى شَىْءٌ مِنْ ذَلِکَ فَذَکَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- فَقَالَ :« مَنْ لَکَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؟ ». فَقُلْتُ : یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ وَالْقَتْلِ. فَقَالَ :« أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَمْ لاَ؟ مَنْ لَکَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ». قَالَ فَمَا زَالَ یَقُولُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أُسْلِمْ إِلاَّ یَوْمَئِذٍ قَالَ أَبُو ظَبْیَانَ قَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُهُ حَتَّى یَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَیْنِ یَعْنِى أُسَامَةَ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَیْس قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى ( قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ سَعْدٌ قَاتَلْنَا حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُکَ تُرِیدُونَ أَنْ نُقَاتِلَ حَتَّى تَکُونَ فِتْنَةٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِیحِ مِنْ حَدِیثِ الأَعْمَشِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِیثِ حُصَیْنٍ عَنْ أَبِى ظَبْیَانَ.

حدیث فوق در پست قبلی ترجمه شده است. به آنجا مراجعه کن.

این حدیث صحیح است و مسلم و بخاری در صحیح خود آن را استخراج کرده اند آنچنان که بیهقی در سنن خود آورده است.

گفته ای : آن ها شهادت ثالثه دارند.

عرض کنم طبق معلومات من که از بعضی شیعه شنیده و در برخی از کتابهای شان خوانده ام ، شیعیان شهادت ثالثه را جزء اذان نمی دانند و صرفا برای اعلام عقیده خود که علی(کرم الله وجهه) را ولی خدا می دانند ، آن را بعد از شهادت بر وحدانیت خدای عز و جل و رسالت محمد(ص) می گویند.

به نظر علمای اهل سنت ، سخن اضافی گفتن در اذان اشکال ندارد.

ابو یوسف شاگرد حضرت امام ابوحنیفه گفته :‌ وقال أبو یوسف لا أرى بأسا أن یقول المؤذن : السلام علیک أیها الأمیر ورحمة الله وبرکاته حی على الصلاة حی على الفلاح .( السیره الحلبیه ، ج2 ، ص304)

من اشکالی نمی بینم که مؤذن در اذانش بگوید : السلام علیک ایها الامیر و رحمه الله و برکاته ، بعد اذانش را ادامه می داده :‌حی علی الصلاه و حی علی الفلاح

به همین دلیل مؤذن عمر بن عبد العزیز در اذان این جمله را در اذان می گفته است.

ثانیا ، از قرار معلوم ، شیعیان نیز بر اهل سنت اعتراض دارند که جمله حی علی خیر العمل را از اذان حذف کرده و جمله الصلاه خیر من النوم را در اذان صبح اضافه کرده اند. آیا ما می توانیم به آن ها حق بدهیم که ما را بظن خود با این بهانه ها تکفیر کنند؟

گفته ای آن ها به صحابه فحش و دشنام می دهند. البته من نمی خواهم از آن ها دفاع کنم اما بعضی از معلومات خود را برای شما می گویم :

اولا : آن ها به همه صحابه _طبق تحقیقات و معلومات من _دشنام نمی دهند بلکه به بعضی از صحابه همچون  علی (کرم الله وجه) سلمان فارسی ، عمار بن یاسر و ابوذر غفاری (رض) احترام فوق العاده قائل اند. و به بقیه اصحاب نبی (صلی الله علیه و سلم) نیز احترام دارند و تنها برخی از اصحاب که حدود شش هفت نفر می شوند ، برخی از آن ها دشنام می دهند.

ثانیا :‌ من اطلاع دارم که بسیاری از شیعیان نه تنها این کار را نمی کنند بلکه با آن مخالف هم هستند. مثلا مولوی محسنی قندهاری که از علمای شیعه افغانستان است گفته : اگر کسی به صحابه سب کند و برای من ثابت شود ،‌ من به او حد جاری می کنم.

آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم فتوا داد هرگونه توهین به صحابه و امهات المؤمنین و مقدسات اهل سنت حرام است.

پس همه شیعیان را نباید به یک حکم راند و این ظلم است که کار بعضی از آن ها را به همه نسبت بدهیم. برای نمونه شما را به این سایت ارجاع می دهم :‌WWW.SHIAH2.MIHANBLOG.COM

نوشته ای من یک شافعی هستم که به امام اعظم ابو  حنیفه ارادت دارم.

خدا خیرت دهد. من نیز به حضرت امام شافعی ارادت و محبت دارم.

این مفتی شافعی مذهب ، شیخ محمود شلتوت مصری است که پنجاه سال پیش فتوا داد مذهب شیعه اثنی عشری و زیدی از مذاهب اسلامی است و هرکسی می تواند ، آن مذهب را اختیار کند.

قیل لفضیلته: ان بعض الناس یری انه یجب علی المسلم لکی تقع عباداته و معاملاته علی وجه صحیح ان یقلد احد المذاهب الاربعة المعروفة و لیس من بینها مذهب الشیعة الامامیة و لا الشیعة الزیدیة، فهل توافقون فضیلتکم علی هذا الرآی علی اطلاقه فتمنعون تقلید مذهب الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة مثلاً.

فأجاب فضیلته:

1- ان الاسلام لا یوجب علی أحد من اتباعه اتباع مذهب معین بل نقول: ان لکل مسلم الحق فی أن یقلد بادیء ذی بدء أی مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحیحاً و المدونة احکامها فی کتبها الخاصة، و لمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ینتقل الی غیره أی مذهب کان و لا حرج علیه فی شیء من ذلک.

2- إن مذهب الجعفریة المعروف بمذهب الشیعة الامامیة الاثنا عشریة مذهب یجوز التعبد به شرعاً کسایر مذاهب اهل السنة.

فینبغی للمسلمین ان یعرفوا ذلک و ان یتخلصوا من العصبیة بغیر الحق لمذاهب معینة، فما کان دین الله و ما کانت شریعته بتابعة لمذهب او مقصورة علی مذهب، فالکل مجتهدون مقبولون عند الله تعالی، یجوز لمن لیس اهلاً للنظر و الاجتهاد تقلیدهم و العمل بما یقررونه فی فقههم و لا فرق فی ذلک بین العبادات و المعاملات.

محمود شلتوت

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/archive/index.php/t

-41332.html همچنین شیخ علی جمعه از علمای فعلی الازهر مصر نیز مثل همین فتوا را صادر کرده است. وی در گفتگو با عرب نت گفته .
وقال فی حوار مع "العربیة.نت": إن الشیعة بطبیعتها طائفة متطورة، وهم یُسلّمون بذلک، باعتبارهم الواقع جزءا لا یتجزأ من فقههم، "ولکن هناک من ینقِّب فی الکتب الشیعیة القدیمة، ویخرج علینا بالخلافات، وهذا خطأ جسیم".

واتهم من یقوم بذلک بالسعی "لتدمیر العلاقات بین السنة والشیعة لخدمة أغراض أخرى هدفها تفتیت وحدة المسلمین والإضعاف من شأنهم لتسهیل تنفیذ المخطط الذی تم الإعداد له منذ فترة طویلة".
وکان کبار علماء الشیعة أکدوا -فی العام الماضی، خلال ندوات ومؤتمرات- أن لعن الصحابة والخلفاء الراشدین، خصوصاً أبو بکر وعمر، وأم المؤمنین السیدة عائشة، لیس من المذهب الشیعی، وأنها أمور دخیلة قدیمة، لیس لها وجود فی الکتب الشیعیة المعتبرة.
وقال مفتی مصر: إنه "یجوز التعبد بالمذاهب الشیعیة ولا حرج، وقد أفتى بهذا شیخ الأزهر الراحل محمود شلتوت، فالأمة الإسلامیة جسد واحد لا فرق فیه بین سنی وشیعی، طالما أن الجمیع یصلی صلاة واحدة ویتجه لقبلة واحدة".
وأضاف أنهم کانوا دائما جزءا لا یتجزأ من الأمة الإسلامیة، لکنهم یشکلون أقلیة لا تتعدى نسبتها 10% من إجمالیّ عدد المسلمین وی در این گفتگو ، اعلان کرده است :‌ شیعیان طایفه ای پیش رونده است که امروز جزئی از عالم اسلام است. علمای بزرگ شیعه بارها تأکید کرده اند که دشنام به صحابه و خلفای راشدین از جمله ابوبکر و عمر و ام المؤمین عائشه از مذهب تشیع نیست . وی گفته :‌   متاسفانه برخی بدون توجه به این تحول ،   کتاب های قدیمی آن ها را ورق می زنند تا از لا بلای آن موارد اختلافی پیدا کنند و این اشتباه است. وی اضافه   کرده که :‌به مذاهب شیعی هم می توان تعبد کرد همچنان که شیخ راحل شیخ محمود شلتوت به آن فتوا داد ، مفتی قبلی الازهر و مفتی جدیدش نیز همین نظر را دارند        . گفته ای : در رد شیعه مطلب بنویسم !

برادرم ، امروز شیعه برای اهل سنت خطر نیست. آن ها نمی توانند در میان اهل سنت نفوذ کنند چون مرزهای شیعه و اهل سنت مشخص است و بمحض تبلیغات بنفع شیعه دانسته می شود  ، این تبلیغ شیعی است و آن ها وقتی بعد از سالها یک نفر را به شیعه جذب می کنند ، چقدر داد و فریاد می کنند که فلانی شیعه شده است. خطر اصلی وهابیت است که مرزهای شان با ما نا مشخص است و آن ها بنام سنی در میان ما نفوذ می کنند و جوانان ما را گمراه می کنند و آنگاه آن ها را بنام جهاد به مسلمان کشی وادار کرده به کام مرگ می کشند. آن ها مسلمانان سنی را مشرک می دانند و چقدر از مساجد اهل سنت و خانقاه و زاویه و مقبره های اهل سنت را در لیبی و سوریه و پاکستان و برخی مناطق دیگر که تسلط پیدا کرده اند ، از میان برده اند. امروز خطر وهابیت که خزنده وارد می شوند از همه برای اهل سنت بیشتر است که بسیاری از جوانان اهل سنت وهابی می شوند اما خودشان و دیگران نمی دانند او وهابی شده است.   خطر وهابیت از دو جهت است : یکی اینکه جوانان سنی را وهابی می کنند و دیگر اینکه آن ها با جنایت و کشتار های بیرحمانه و غیر اسلامی ،‌ نام اهل سنت و نام اسلام را در جهان بد می کنند.   امیدوارم از من نرنجیده باشی